ZUSHi Trento
0461092263 | Via Brennero, 2 38122 Trento